Apbalvojumi Valsts svētkos Stendē, 17.novembrī:

TALSU NOVADA GODA BALVA

          Valsts svētku svinīgajos pasākumos Talsu novada pilsētās un pagastos tiks pasniegtas Talsu novada Goda balvas.Goda balva tiek pasniegta ar mērķi, lai izteiktu atzinību par augstu profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgo darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīvā tēla veidošanā vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

17.novembrī 18.00 Stendes tautas namā:

– RITAI FREIMANEI, Stendes pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” pirmskolas izglītības skolotājai, par ilggadēju un godprātīgu darbu pirmskolas un skolas vecuma bērnu izglītošanu Stendes pilsētā.

 – VIJAI ĀBELEI, Stendes tautas nama pirmskolas vecuma bērnu TDK “Saulstariņi” un līnijdeju kopas “Evita” vadītājai, par radošu, ilggadēju un profesionālu darbu ar pirmskolas bērnu deju kolektīviem un līnijdeju popularizēšanā Stendes pilsētā.

  – DAINAI CAUNEI, Stendes bibliotēkas bibliotekārei, par godprātīgu un profesionālu darbu Stendes bibliotēkā.

STENDES PILSĒTAS PĀRVALDES PATEICĪBA:

  – MAIRITAI PURENEI –  par nenovērtējamu un ilggadēju ieguldījumu pirmskolas izglītībā Stendes pilsētā.

 – EDGARAM MIHŅĒVIČAM – par Stendes pamatskolas skolēnu sagatavošanu Latvijas vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas konkursam “Latvijas toņi un pustoņi”.

 – DACEI GINTEREI – par ieguldījumu Stendes pamatskolas vides sakārtošanā, veidojot dažādas dekorācijas un gaismas instalācijas Stendes pamatskolas teritorijā atbilstoši svētkiem un aktualitātēm Stendes pamatskolā un Stendes pilsētā.

Saistītās ziņas