Izmantosim iespēju labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus!

“Talsu namsaimnieks” piedāvā labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus Talsu novada pilsētās un pagastos.

 

Projekta mērķis:

Labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu:

 • Iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi un drošību
 • Transporta kustību un automašīnu stāvvietas
 •  Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas
 •  Teritorijas labiekārtojumu un vides pieejamību

Pieteikšanās: no 1. marta līdz 1. maijam

Projektu īstenošanas laiks: 1. novembris

 Iesniedzamie dokumenti:

 • Mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu
 • Labiekārtošanas būvprojekts, tehniskā skice vai shēma (maksas pakalpojums)
 • Līgums, uz kura pamata izstrādāts būvprojekts, tehniskā skice vai shēma
 • Plānoto izmaksu aprēķins (tāme)
 • Līgums, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu
 • Zemesgabala, kas nav projekta iesniedzēja īpašumā, īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai

Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Šādā gadījumā par projekta iesniedzēju uzskatāmas attiecīgo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopības.

Konkursa objekts:

Daudzdzīvokļu māju pagalmi un pieguļošās teritorijas, kas reģistrētas zemesgrāmatā, kur paredzēts izbūvēt vai uzlabot:

 • Bērnu rotaļu laukumus (vai zonas)
 • Atpūtas vietas (vai zonas)
 • Gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumus, atbilstoši iecerētajai izmantošanai un vides kontekstam
 • Inženiertehniskās komunikācijas (apgaismojums, lietus ūdens novadīšana u.c.), kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai
 • Arhitektūras mazās formas, atbilstoši kopējai iecerei, ja tās funkcionāli nepieciešamas pagalma labiekārtojumam
 • Jaunu apstādījumu izveidošana vai esošo apstādījumu rekonstruēšana

Projektu iesniegumu vērtēšana, kritēriji un īpaši nosacījumi:

Komisija vērtēs tehniski/administratīvo un horizontālo kritēriju atbilstību konkursa nolikuma prasībām.

Projekta iesniedzējiem jābūt gataviem:

Par pašvaldības līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējam ir jānodrošina vismaz divas publikācijas Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Talsu Novada Ziņas» un Talsu novada mājas lapā www.talsi.lv

Projekta īstenotājam piecus gadus pēc aktivitāšu īstenošanas ir jānodrošina projekta līgumā noteiktie ierobežojumi un prasības, tai skaitā – vizuālais noformējums

Projekta īstenotājam pēc projekta īstenošanas ir pienākums nodrošināt teritorijas pieejamību un izmantošanu plašai publikai.

 

Saistītās ziņas