STENDES PILSĒTAS PROJEKTU KOPSAVILKUMS

 

Projekta nosaukums: Stendes jauniešu centra darbības nodrošināšana
Kur iesniegts: Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija
Statuss: Atbalstīts, realizēts
Summa: 1500.00
Īstenošanas laiks: 2009

 

Projekta nosaukums: Renču ielas rekonstrukcija – satiksmes drošības uzlabošanai Stendes pilsētā
Kur iesniegts: LV Satiksmes ministrijai
Statuss: Iesniegts, neatbalstīts
Summa: 166245,79
Īstenošanas laiks: 2009 – 2010
Īss apraksts: Rekonstruēt Renču ielu ( paplašināšana, seguma nomaiņa), apgaismojuma ierīkošana, ceļa zīmju uzstādīšana

 

Projekta nosaukums: Fotoalbums “Stendes PII “Saulīte” – 35 gadi”
Kur iesniegts: Talsu rajona padome
Statuss: Atbalstīts, realizēts
Summa: 404,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2008
Īss apraksts: Izdot fotoalbumu “Saulīte – 35 gadi”

 

Projekta nosaukums: Muzejs “Kultūras krātuve” – mantojums nākotnei
Kur iesniegts: Talsu rajona padome
Statuss: Atbalstīts, realizēts
Summa: 500,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2008
Projekta nosaukums: Elektroinstalācijas sakārtošana

 

Projekta nosaukums:  Promotion of Local Authorities of Stende and Vohma ( Connecting Stende and Vohma )
Kur iesniegts: ERAF Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programma 2008-2013
Statuss: Apstiprināts, Realizēts 06.01.2011 – 31.12.2012
Summa: 324312,00 EUR
Īstenošanas laiks: 2011. – 2012.
Projekta nosaukums: Vasaras estrāžu celtniecība Stendē un Vohmā , kopīgu mākslas darbnīcu un pasākumu organizēšana.

 

Projekta nosaukums: Mēs varam!
Kur iesniegts: Talsu rajona padome
Statuss: Atbalstīts
Summa: 350 Ls
Īstenošanas laiks: 2008.g.augusts
Projekta nosaukums: 3-dienu tematiska nometne jauniešiem un bērniem

 

Projekta nosaukums: Jauniešu iniciatīvu centrs Stendē
Kur iesniegts: Bērnu un ģimenes lietu ministrija
Statuss: Atbalstīts, realizēts
Summa: 17755,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2008
Projekta nosaukums: Veicināt pilsētā un apkaimē dzīvojošo sociālā riska grupu un citu jauniešu pozitīvas pašiniciatīvas attīstību un radīt labvēlīgus apstākļus tās īstenošanai.

 

Projekta nosaukums: Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts
Kur iesniegts: Vides ministrija ( ES KF)
Statuss: Iesniegts
Summa: 1655461,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2009. – 2010.g.
Projekta nosaukums: Ūdens kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana, to attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana Stendes pilsētā

 

Projekta nosaukums: SOS – mans bērns jau pusaudzis
Kur iesniegts: Talsu rajona padomes projektu fonds
Statuss: Īstenots
Summa: 500 Ls
Īstenošanas laiks: 2007
Projekta nosaukums: Veidots atbalsts pusaudžu grupas vecākiem, sniedzot atblastu, kā tikt galā apr pusaudžu problēmām.

 

Projekta nosaukums: No paaudzes paaudzei
Kur iesniegts: Talsu novada fonds
Statuss: Īstenots
Summa: 265 Ls
Īstenošanas laiks: 2007.
Projekta nosaukums: Sekmēta paaudžu savstarpējā cieņa un iecietība vienam pret otru.

 

Projekta nosaukums: Grāmata par Stendes pilsētu “No Renču ciema līdz Stendes pilsētai”
Kur iesniegts: Talsu rajona padomes projektu fonds
Statuss: Īstenots
Summa: 500 Ls
Īstenošanas laiks: 2007
Projekta nosaukums: Sagatavota izdošanai un izdota grāmata “No Renču ciema līdz Stendes pilsētai”

 

Projekta nosaukums: Kultūras krātuve – mantojums nākotnei
Kur iesniegts: Lauku atbalsta dienests, Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde
Statuss: Apstiprināts, īstenots
Summa: 2770 Ls
Īstenošanas laiks: 2007.- 2008.
Projekta nosaukums: Signalizācijas un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana, ekspozīcijas plauktu izgatavošana un uzstādīšana Draviņa mājā – muzejā.

 

Projekta nosaukums: Sporta stundu materiālās bāzes pilnveidošana
Kur iesniegts: Izglītības un zinātnes ministrijā
Statuss: Īstenots
Summa: 3000 Ls
Īstenošanas laiks: 2007
Projekta nosaukums: Sporta inventāra iegāde Stendes pamatskolai

 

Projekta nosaukums: Stendes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas 2.kārta.
Kur iesniegts: Ekonomikas ministrija
Statuss: Nav apstiprināts
Summa: 62376,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2007
Projekta nosaukums: Ārējo siltumtīklu rekonstrukcija un iekšējo siltumtīklu mezglu nomaiņa.

 

Projekta nosaukums: Stendes pilsētas administratīvās ēkas un PII “Saulīte” energoefektivitātes paaugstināšana
Kur iesniegts: Ekonomikas ministrija
Statuss: Nav apstiprināts
Summa: 28144,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2007
Projekta nosaukums: Logu un durvju nomaiņa un ārsienu siltināšana.

 

Projekta nosaukums: Zemes siltuma izmantošana Stendes pamatskolas un PII “Saulīte”apkurei
Kur iesniegts: Vides ministrija (EE2 un Norvēģijas finansu instrumenti)
Statuss: Nav apstiprināts
Summa: 284048 Ls
Īstenošanas laiks: 04.2008. – 04.2009.
Projekta nosaukums: Atjaunojamās enerģijas izmantošana apkurei sabiedriskās ēkās, vides aizsardzība un publicitātes pasākumi.

 

Projekta nosaukums: Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai Stendes pilsētā un Virbu pagastā
Kur iesniegts: Sabiedrības integrācijas fonds
Statuss: Īstenots
Summa: 17226.34
Īstenošanas laiks: 2006.-2007.
Projekta nosaukums: Stendē un Virbu pagastā kopā apmācīti 20 sociāla riska grupu cilvēki uzņēmējdarbībā.

 

Projekta nosaukums: Sporta svētki Stendē
Kur iesniegts: Talsu rajona projektu fonds
Statuss: Īstenots
Summa: 450,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2006
Projekta nosaukums: Noorganizēti Sporta svētki Stendē ar pilsētas un kaimiņu pašvaldību iedzīvotāju piedalīšanos.

 

Projekta nosaukums: Lielās ielas rekonmstrukcija – satiksmes drošības uzlabošanai Stendes pilsētā
Kur iesniegts: FM Centrālā finansu un līgumu aģentūras
Statuss: Īstenots
Summa: 65327,22 Ls
Īstenošanas laiks: 2007
Projekta nosaukums: Veikta Lielās ielas rekonstrukcija.

 

Projekta nosaukums: Gudriem vecākiem gudri bērni
Kur iesniegts: Talsu rajona projektu fondsNodarbinātības valsts aģentūra
Statuss: Īstenots
Summa: 120,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2006
Projekta nosaukums: Samaksāts lektoriem, kas izglītoja jaunās māmiņas.

 

Projekta nosaukums: Subsidēto darba vietu izveide
Kur iesniegts: Nodarbinātības valsts aģentūra
Statuss: Īstenots
Summa: 6950,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2006.
Projekta nosaukums: Tika izveidotas 4 subsidētās darba vietas pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem.

 

Projekta nosaukums: Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Kur iesniegts: Nodarbinātības valsts aģentūra
Statuss: Īstenots
Summa: 2160,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2006.
Projekta nosaukums: Mēnesī vidēji tika nodarbināti 2 bezdarbnieki.

 

Projekta nosaukums: Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Kur iesniegts: Nodarbinātības valsts aģentūra
Statuss: Īstenots
Summa: 1920,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2005.
Projekta nosaukums: Mēnesī vidēji tika nodarbināti 2 bezdarbnieki.

 

Projekta nosaukums: Dziesmu bānītis
Kur iesniegts: Talsu rajona projektu fonds
Statuss: Īstenots
Summa: 340,00 Ls
Īstenošanas laiks: 2005.
Projekta nosaukums: Bērnu popgrupu festivāls Stendē

 

Projekta nosaukums: Siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija
Kur iesniegts: VIP
Statuss: Nav apstiprināts
Summa: 230 000 EUR
Īstenošanas laiks: 2005.-2009.
Projekta nosaukums: Jaunas katlumājas būvniecība un siltumtrašu rekonstrukcija

 

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pilsētās
Kur iesniegts: Kohēzijas fonds
Statuss: Apstiprināts
Summa: 750 000 EUR
Īstenošanas laiks: 2005.-2009.
Projekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, dzeramā ūdens attīrīšana, notekūdeņu sistēmas paplašināšana.

 

Projekta nosaukums: Sabiedriskā interneta pieejas punkta izveide Stendes pilsētā
Kur iesniegts: ERAF (iesniedzējs Kurzemes reģiona attīstības aģentūra)
Statuss: Īstenots
Summa: 7100 Ls
Īstenošanas laiks: 2006.-2007.
Projekta nosaukums: Izveidots sabiedriskā interneta pieejas punkts bibliotēkā ar 5 datoriem.

 

Projekta nosaukums: Stendes pilsētas nodarbinātības stratēgijas izstrāde (projekta “Latvijas pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana” )
Kur iesniegts: ESF
Statuss: Īstenots
Summa: 7850 Ls
Īstenošanas laiks: 2005.-2006.
Projekta nosaukums: Stendes pilsētas nodarbinātības stratēģijas izstrāde.

 

Projekta nosaukums: Tava emocionālā inteliģence – mūzika Kurzemes un Latgales etnisko grupu kultūras apmaiņa ( Kurzeme – Latgale)
Kur iesniegts: Sabiedrības integrācijas fonds, ES PHARE
Statuss: Īstenots
Summa: 31640 EUR
Īstenošanas laiks: 2005.-2007.
Projekta nosaukums: Izveidot sadarbību ar Daugavpils rajona Demenes pagasta pašvaldību, organizēt etnisko grupu mūzikas festivālu Stendē.

 

Projekta nosaukums: Valsts autoceļa Talsi – Kuldīga posma Stende ( 3 km) rekonstrukcija
Kur iesniegts: ERAF
Statuss: Apstiprināts, bet līdzekļu trūkuma dēļ kavējas ieviešana
Summa: 850000 Ls
Īstenošanas laiks: 20054.-2007.
Projekta nosaukums: Pilsētas galvenās ielas (valsts nozīmes tranzītceļa) rekonstrukcija atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

 

Projekta nosaukums: Ziemeļkurzeme – skaties!
Kur iesniegts: ES PHARE
Statuss: Apstiprināts , projekta iesniedzējs Talsu rajona padome)
Summa: 240030 EUR
Īstenošanas laiks: 2004.-2007.
Projekta nosaukums: Tūrisma iespējas Talsu rajonā, vasaras brīvdabas estrādes tehniskais prokjekts.