“Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” ieviešanas un izstrādes ieceri un aplūko tā realizācijas vietu dabā.

 

 

 

 

 

 

 

19.oktobrī Stendes pilsētas pārvaldē tikās Talsu novada pašvaldības vadība, Talsu novada domes deputāti un vietējie uzņēmēji. Tikšanās laikā varēja iepazīties ar plānotā projekta “Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” ieviešanas un izstrādes ieceri un aplūkot tā realizācijas vietu dabā.

Projekta “Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” mērķis ir uzlabot pilsētas infrastruktūru, tā nodrošinot uzņēmējdarbības attīstību un veicinot ekonomisko izaugsmi ne tikai Stendē, bet arī Talsu novadā. Investīcijas plānots ieguldīt Stendes pilsētas rūpnieciskajā teritorijā, pārbūvējot Stacijas un Dumpīšu ielas posmus. Investīciju ieguldījums revitalizētajā teritorijā nodrošinās videi draudzīgu un vides ilgtspējai veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, ko veicinās privāto investīciju ieguldījums.

Projektā paredzēts pārbūvēt esošo Stacijas ielu 1899,34 metru garā posmā un Dumpīšu ielas posmu 194,84 metru garumā, kas piekļaujas degradētajai teritorijai. Paredzēts pilnībā mainīt brauktuves, krustojumu un nobrauktuvju segumu, izbūvēt gājēju celiņu, slēgtās lietus ūdens novadīšanas sistēmu un ielu apgaismojumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 643 411,14 eiro, tostarp ERAF finansējums 1 585 338,45 eiro, valsts dotācija 69 941,40 eiro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 988 131,29 eiro. Projektā plānots līdz 2023. gada 31. decembrim izveidot 38 jaunas darba vietas, atjaunot degradēto teritoriju 10,46 hektāru platībā, ieguldīt komersantu nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 1 138 336,26 eiro apmērā. Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši no projekta apstiprināšanas brīža.

Rihards Bērziņš

Saistītās ziņas