Stendes pilsētas un sporta svētki 2018

3.augustā 18.00 Stendes tautas namā

STENDES PILSĒTAS LABĀKO SKOLĒNU GODINĀŠANA ( Ieeja ar ielūgumiem)

3.augustā 20.00 Stendes brīvdabas estrādē

Zlēku amatierteātris ar Ā.Alunāna “Mūsu pokāls” (joks vienā cēlienā); Režisore Kristīne Zāle. Ieeja bez maksas.

3.augustā 22.00 Stendes brīvdabas estrādē

Dokumentāls brīvdabas kino vakars (VP TDK “TEIKA”, Vīru vokālais ansamblis “STENDE” dokumentālos kadros).

4.augustā no 9.00 Stendes sporta laukumā

Komandu reģistrācija no 9.00-9.45 (komandā 4 dalībnieki, dalības maksa EUR 15,00)

Sacensību sākums 10.00

Komandu sporta veidi: stafete, futbols, strītbols, volejbols, petanks, šautriņu mešana, lēcieni no vietas, riepu mešana.

Individuālie sporta veidi: petanks, šautriņu mešana, lēciens no vietas, riepu mešana.

20.00 APBALVOŠANA

21.00 DISKOBALLĪTE PIEAUGUŠAJIEM AR DJ UVI. Ieejas maksa: EUR 2.00. Sporta spēļu dalībniekiem ieeja brīva.

Sporta spēļu pieteikuma anketa un nolikums informācijas beigās!

4.augustā 18.00 Stendes brīvdabas estrādē

Diskoballīte bērniem ar DJ UVI, klaunu PENDELI un viņa labāko draudzeni. Ieeja bez maksas.

Pasākumu laikā tiks filmēts un fotografēts. Materiāli tiks izmantoti publicitātei.

***

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs

Roberts Grīnvalds, 25863611, roberts.grinvalds@talsi.lv

___________________________________________________________

Stendes pilsētas sporta svētki 2018.gada 4.augusts

Komandas pieteikums

Komandas nosaukums:__________________________________________

 

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Dalībnieka paraksts par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām Apliecinu, ka pats uzraudzīšu savas personīgās mantas
1.
2.
3.
4.

 

Persona, kura piesaka komandu ______________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Stendes pilsētas sporta svētku nolikums

1.Stendes sporta svētki

Stendes sporta svētki ir sporta sacensības starp Stendes, kā arī citu Talsu novada pilsētu un pagastu iedzīvotājiem.

 1. Organizācija un vadība

2.1. Sporta svētkus organizē Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs

2.2 Sporta svētki tiek organizēti saskaņā ar Stendes pilsētas pārvaldi

2.3. Stendes sporta centrs sagatavo sporta svētku kārtību, nosaka sporta veidus un disciplīnas un atbild par sporta svētku norisi.

 1. Sporta svētku mērķi

3.1. Veicināt veselīgi dzīvesveidu sportojot.

3.2. Caur sportu attīstīt Stendes pilsētas un citu pagastu vienotību.

3.3 Veicināt sporta nozares attīstību Stendē un sniegt iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku

 1. Sporta svētku laiks un vieta

4.1. Stendes sporta svētki tiek organizēti 2018. gada 4. augustā

4.2. Stendes sporta svētku norises vieta – Stendes sporta laukums, Lielā iela 3, Stende

4.3. Sporta svētku norises laiks

4.3.1. Reģistrēšanās sporta svētkiem sacensību dienā no 9:00 – 9:45

4.3.2. Sporta spēļu atklāšana 10:00

 1. Dalībnieki un pieteikšanās

5.1. Stendes sporta svētkos var piedalīties ikviens Talsu novada iedzīvotājs, ievērojot p. 6.1. un p. 6.2. noteikto komandas sastāvu.

5.2. Dalībai Stendes sporta svētkos dalībnieki izveido komandu, aizpilda komandas pieteikuma anketu (Pielikums nr. 2) un veic dalības maksu

5.3. Dalības maksa komandai – 15 EUR. Dalības maksu var apmaksāt līdz sacensību dienai Stendes sporta centrā vai sacensību dienā pie sekretariāta.

5.4. Komanda izvēlē sev kapteini, kas paraksta komandas pieteikuma anketu un ir tiesīgs pārstāvēt savu komandu sporta svētku laikā, organizējot savas komandas dalību sporta disciplīnās.

5.5. Sporta svētku laikā komandas sastāvs ir nemainīgs.

5.6. Stendes sporta svētkos komandai ir vecuma ierobežojums – tajā var iekļaut sportistu, kurš nav jaunāks par 14 gadiem, t.i. dzimis 2004. gadā, neatkarīgi no dzimšanas dienas datuma.

5.7. Komanda iesniedz aizpildītu anketu: klātienē – Stendes sporta centrā, Brīvības ielā 15, Stendē vai elektroniski, sūtot to uz e-pastu roberts.grinvalds@talsi.lv.

5.8. Komanda var pieteikt dalību sporta svētkos sacensību dienā līdz plkst. 9:45, iesniedzot aizpildītu komandas pieteikuma anketu.

5.9. Pēc plkst. 9:45 reģistrācija sacensībām tiek apturēta un komandas, kas nokavējušas reģistrāciju – tām tiek liegta iespēja piedalīties sporta spēlēs.

5.10. Komandas pienākums ir reģistrēt savu komandu sacensību dienā, lai apstiprinātu savas komandas dalību. Tas attiecās arī uz komandām, kuras jau iepriekš ir aizpildījušas un iesniegušas komandas pieteikuma anketu Stendes sporta centrā vai iesniegušas anketu elektroniski.

5.11. Ja komanda, kas ir pieteikta pirms sacensību dienas, neierodas reģistrēt komandu līdz iepriekš noteiktajam laikam sacensību dienā, tā tiek izņemta no kopējā komandu pieteikuma reģistra un komandai ir liegta dalība sacensībās.

 1. Komandas sastāvs un dalībnieki

6.1. Stendes sporta svētkiem var pieteikt komandu 4 sportistu sastāvā, kā arī papildus vienu rezerves sportistu, kurš spēlētāju traumas vai citu iemeslu dēļ var iesaistīties sacensībās.

6.2. Komanda var sastāvēt no abu dzimumu pārstāvjiem. Sporta disciplīnās netiek atdalītas sieviešu un vīriešu komandas, līdz ar to sporta veidos galvenais kritērijs ir noteiktais spēlētāju skaits uz laukuma.

 1. Sacensību norise

7.1. Sporta veidu reglaments komandu sporta veidiem un individuālajām sporta disciplīnām publicēts Pielikumā Nr. 3

7.2. Stendes sporta spēļu kārtība tiek veidota pēc pieteikušos komanda skaita.

7.3. Stendes sporta svētkos tiek izdalītas divas sporta veidu grupas:

7.3.1. Komandu sporta veidi

7.3.2. Individuālie sporta veidi

7.4. Komandu reģistrējot sacensībās, tā tiek reģistrēta uz visiem komandu sporta veidiem, kuros dalība ir obligāta.

7.5. Komandai ir savs nosaukums, ar kuru tiek reģistrēta komanda dalībai sporta svētkos.

7.6. Komandas dalībnieki paši savā starpā sadala sporta veidus, kuros piedalīsies.

 1. Sacensību noteikumi

8.1. Pirms sporta svētku sākuma, reizē ar reģistrāciju notiek komandu izloze, kurā piedalās komandas kapteinis. Izloze nosaka komandas iedalījumu apakšgrupās, kā arī tiek izlozēts starta laiks stafetei.

8.2. Augstāko vietu apakšgrupā nosaka pēc iegūto punktu skaita.

8.3. Par neierašanos uz spēli, kādā no sporta veidiem pēc trīs atkārtotiem uzaicinājumiem, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, kas aprakstīts Pielikumā Nr.3.

8.4. No katras apakšgrupas katrā sporta veidā tālāk tiek ….. komandas, kas ir savākušas lielāko punktu skaitu.

8.5. Ja komandas apakšgrupā ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad lai noteiktu vietu sadalījumu, tiek ņemts vērā:

8.5.1. Savstarpējais spēļu rezultāts.

8.5.2. Iegūto un zaudēto vārtu, punktu u.c. skaits.

 1. Uzvarētāju/zaudētāju noteikšana, punktu sistēma

9.1. Par neierašanos uz spēli, iepriekš nebrīdinot sacensību organizētāju un neizsakot vēlmi par attiecīgās spēles pārcelšanu uz citu laiku, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums.

9.2. Tehniskais zaudējums un piemērotais rezultāts katram sporta veidam tiek noteikts atsevišķi, kas aprakstīts Pielikumā Nr. 3.

9.3. Punktu sistēma tiek noteikta atsevišķi katram sporta veidam, kas aprakstīts Pielikumā Nr. 3.

9.4. Komanda piedaloties komandu sporta veidos, tā iegūst kopvērtējuma punktus, kas veidos kopvērtējuma rezultātu uzvarētāja komandas noteikšanai.

 1. Komandas dalībnieku tiesības, atbildība un pienākumi

10.1. Par komandu atbild iepriekš izvēlēts kapteinis, kā aprakstīts punktā 5.3.

10.2. Visas komandas dalībniekiem sacensību laikā jāievēro ētikas un pieklājības normas pret sacensību tiesnešiem kā arī pārējiem sacensību dalībniekiem un apmeklētājiem.

10.3. Katrs dalībnieks ir morāli un materiāli atbildīgs par nodarīto kaitējumu pasākuma norises vietai, aprīkojumam, sporta svētku dalībniekiem un organizētājiem.

10.4. Komandu vai tās atsevišķus spēlētājus var diskvalificēt par:

10.4.1. Sporta spēļu nolikuma neievērošanu.

10.4.2. Sporta spēļu tiesnešu vai sekretariāta norādījumu ignorēšanu spēles laikā.

10.4.3. Vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu.

10.5. Diskvalificēt komandu vai tās dalībnieku drīkst sporta svētku galvenais tienesis.

10.6. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savām personiskajām mantām un to apliecina ar savu parakstu komandas pieteikuma anketā.

10.7. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu komandas pieteikumā.

10.8. Komandai ir tiesības griezties pie sacensību galvenā sekretāra, komandas kapteiņa vadībā, lai risinātu problēmas, kas radušās ar neprecizitātēm spēļu tabulās vai rezultātos.

10.9. Komandas dalībniekiem nav atļauts lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas sporta svētku teritorijā – basketbola laukumā, futbola laukumā, volejbola laukumā, stafešu teritorijā.

10.10. Ja sacensību laikā tiek konstatēts, ka kāds no dalībniekiem uz alkohola vai apreibinošu vielu lietošanas pamata veido nekārtības un traucē ar lamu vārdiem vai fiziski ietekmē kādu citu komandu dalībniekus, pasākuma apmeklētājus – šī persona tiek diskvalificēta no komandas sastāva.

 1. Sporta veidu tiesnešu un sekretariāta tiesības, atbildība un pienākumi.

11.1. Spēļu tiesneši tiesā spēles taisnīgi, bez personīgām interesēm pret kādu komandu vai komandas dalībnieku.

11.2. Spēles tiesneša lēmums ir nemainīgs spēles laikā.

11.3. Spēļu tiesneši informē galveno sekretāru par izmaiņām vai problēmām, kas radušās spēļu laikā.

11.4. Sacensību sekretāram ir jāseko līdzi sporta spēļu gaitai, organizējot spēļu kārtību, izmaiņas un ja nepieciešams var veikt papildinājumus optimālai spēļu norises kārtībai.

11.5. Sporta spēles tiesā sporta spēļu organizatoru izvirzīti tiesneši atbilstoši šim nolikumam un paredzētajiem sporta veidu disciplīnu noteikumiem.

11.6. Spēles tiesā pēc vispārīgi pieņemtajiem spēļu noteikumiem. Ja kāds atsevišķs, noteikumu punkts ir atrunāts „Sporta veidu disciplīnās” Pielikums Nr. 3, tad spēlē pēc šajā punktā atrunātā noteikuma.

11.7. Visus rezultātus apstiprina galvenais tiesnesis.

11.8. Tiesnešu tiesības:

11.8.1. Tiesnesi ir tiesīgs komandai izteikt aizrādījumus par neētisku, nesportisku rīcību vai lūgt nomainīt kādu komandas dalībnieku attiecīgajā disciplīnā.

11.8.2. Ja ignorē tiesneša izteiktās piezīmes, tad galvenais tiesnesis drīkst diskvalificēt komandu attiecīgajā disciplīnā un anulēt rezultātus.

 1. Drošība un medicīnas punkts

12.1. Sporta svētku laikā par drošību pasākuma norises vietā atbild Pašvaldības policija, ar kuru ir saskaņotas šīs sacensības.

12.2. Pasākuma laikā tiek nodrošināts medpunkts, kurā var griezties jebkurš sportists traumu vai sliktas pašsajūtas gadījumā.

12.3. Sporta svētku laikā jebkuram tās dalībniekam ir jāpakļaujas pašvaldības policijas norādījumiem un ieteikumiem.

12.4. Noteikto normu neievērošana var novest pie komandas dalībnieka vai pat visas komandas diskvalifikācijas.

 1. Protesti

13.1. Protesti sacensību laikā tiek iesniegti rakstiski, līdz dalībnieku apbalvošanai.

13.2. Protestu apmierināšanas gadījumā skatoties pēc situācijas, tiek mainītas godalgoto vietu ieguvēju pozīcijas, ja radusies kļūda spēļu tabulās un rezultātos.

13.3. Ja protestā tiek konstatēta klaja nesportiska rīcība, komisija var diskvalificēt dalībnieku vai komandu un anulēt visus rezultātus.

13.4. Komisijā dalību ņem arī tas tiesnesis, kura pārvaldībā attiecīgajā sporta veidā ir konstatēts konflikts vai neskaidrības.

13.5. Komisijas lēmums ir nemainīgs un nepārsūdzams.

 1. Apbalvošana

14.1. Komandu sporta veidu dalībniekus, individuālo sacensību dalībniekus – 1., 2., 3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un medaļām.

14.2. Individuālo sporta disciplīnu godalgoto vietu ieguvējus apbalvo kopējā apbalvošanā.

14.3. Stendes komanda, kura, sasniegusi visaugstāko rezultātu, tiek apbalvota ar ceļojošo kausu, kurš tiek nodots komandai glabāšanā līdz nākamā gada sporta spēlēm. Komandā jābūt vismaz 3 cilvēkiem, kuri saistīti ar Stendes pilsētu.

 

Stendes sporta svētki 2018

Pielikums Nr. 3

 1. Sporta veidu disciplīnas

1.1. Vispārīgie noteikumi

1.1.1. Katras disciplīnas noteikumus nosaka Sporta spēļu organizators

1.1.2. Sporta spēļu organizators, kā arī sporta spēļu tiesneši, nosaka noteikumus, ievēro attiecīgo sporta veidu klasiskos noteikumus.

1.1.3. Tiesneši pirms katra sporta veida sākumā saprātīgā apjomā paskaidro dalībniekiem attiecīgā sporta veida noteikumus.

1.1.4. Punktu piešķiršana komandām:

1.1.4.1. Katra komanda par iegūto 1. vietu saņem 1 kopvērtējuma punktu, par 2. vietu saņem 2 kopvērtējuma punktus utt.

1.1.4.2. Kopvērtējumā uzvar komanda, kura ieguvusi mazāko kopvērtējuma punktu skaitu.

1.1.4.3. Katram sportistam ir tiesības piedalīties gan komandu sporta veidos, gan individuālās sporta disciplīnās.

1.1.4.5. Sacensību sistēmu un reglamentu kā komandu sporta veidos, tā arī individuālo sporta disciplīnu veidos sastāda, pēc pieteikto komandu un individuālo sportistu skaita.

 1. Komandu sporta veidi

 Volejbols

Laukumā spēlē 3 spēlētāji.

Komanda spēlē vienu setu līdz 21 punktiem, pēc pludmales volejbola noteikumiem. Komandas mainās laukuma pusēm pie 11 punktu atzīmes. Izslēgšanas spēlēs tiek spēlētas līdz 21 punktam, komandas mainās laukuma pusēm pie 11 punktu atzīmes.

Par uzvarētu spēli komanda iegūst 3 punktus, par zaudētu spēli 0 punktus, ja abas komandas iegūst 20 punktus spēles laikā, uzvarētāja komanda iegūst 2 punktus, zaudētāja komanda iegūst 1 punktu.

Par tehnisko zaudējumu komandai piešķir 0 punktus ar rezultātu 0:21

Volejbola sacensības tiek vērtētas kopvērtējumā

 Ielu basketbols

Laukumā spēlē katrā komandā 3 spēlētāji.

Komanda spēlē uz vienu grozu.

Komandas spēlē ar spēles laiku līdz 7 minūtēm, neizšķirta gadījumā komandas spēlē papildlaiku līdz pirmajam iemestajam grozam.

Fināla spēlē komandas spēlē līdz 15 punktiem vai ar spēles laiku līdz 10 minūtēm.

Par katru iemestu grozu – 1 punkts, ja metiens izdarīts aiz 3 punktu līnijas, tad 2 punkti.

Par tehnisko zaudējumu komandai piešķir 0 punktus ar rezultātu 0:10

Par uzvarētu spēli komanda iegūst 3 punktus, bet par zaudētu spēli 0 punktus.

Ielu basketbola sacensības tiek vērtētas kopvērtējumā.

Futbols

Laukumā spēlē 4 spēlētāji ieskaitot vārtsargu.

Uz laukuma spēlē ar futbola spēles apaviem vai mīkstiem sporta apaviem.

Komandas spēlē vienu puslaiku, kas ilgst 10 minūtes

Izslēgšanas sacensībās komandas spēlē vienu puslaiku, kas ilgst 10 minūtes, finālā komandas spēlē vienu puslaiku, kas ilgst 12 minūtes. Šo spēļu neizšķirta rezultāta gadījumā komandas izpilda pēcspēles sitienu sēriju pa 3 sitieniem katra komanda.

Par uzvarētu spēli komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu katra komanda saņem 1 punktu, par zaudējumu komanda saņem 0 punktus.

Par tehnisko zaudējumu komandai piešķir 0 punktus ar zaudējumu 0:3

Futbola sacensības tiek vērtētas kopvērtējumā

Stafete

Stafetē tiek reģistrēts laiks uzdevumu izpildei.

Stafetē piedalās visi 4 dalībnieki.

Stafete tiek vērtēta kopvērtējumā.

Par katru neizpildītu stafetes uzdevumu, komanda saņem soda punktus.

Petanks

Petankā piedalās visi 4 komandas dalībnieki.

Katrs dalībnieks izpilda 6 metienus, kurus fiksē tiesnesis.

Petankā uzvar tā komanda, kurai ir mazākais attālums.

Petanks tiek vērtēta kopvērtējumā, gan individuāli.

Šautriņu mešana

Šautriņu mešanā piedalās visi 4 komandas dalībnieki.

Katrs komandas dalībnieks izpilda 10 metienus, kā arī 3 izmēģinājuma metienus pēc paša vēlmes.

Uzvar tā komanda, kurai ir vislielāka punktu summa.

Šautriņu mešana tiek vērtēta kopvērtējumā, gan individuāli.

Lekšana no vietas

Lekšanā no vietas piedalās visi 4 komandas dalībnieki.

Katrs komandas dalībnieks izpilda vienu lēcienu no vietas, kā arī ir tiesīgs izpildīt vienu izmēģinājuma lēcienu, kurš netiek vērtēts.

Uzvar tā komanda, kura savākusi vislielāko summu.

Lekšana no vietas tiek vērtēta kopvērtējumā, gan individuāli.

Riepu mešana

Riepu mešanā piedalās visi 4 komandas dalībnieki.

Katrs komandas dalībnieks izpilda vienu metienu, kā arī ir tiesīgs izpildīt vienu izmēģinājuma metienu, kurš netiek vērtēts.

Uzvar tā komanda, kura savākusi vislielāko summu.

Riepu mešana tiek vērtēta kopvērtējumā, gan individuāli.

 

 

 

Saistītās ziņas