Iznomā zemesgabalu reklāmas objektu izvietošanai

Talsu novada pašvaldība iznomā neapbūvētu zemesgabalu reklāmas objektu izvietošanai:

  1. Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8815 005 0054, platība 1000 m2, Stendē, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) zemesgabala galvenā izmantošanas ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).
  2. Saskaņā ar SIA “Latio” veikto nomas maksas noteikšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8815 005 0054 ar kopējo platību 1000 m2 tirgus nomas maksa gadā ir 74 EUR (neieskaitot PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
  3. Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 11.jūnijam plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310816.
  4. Kontaktpersona par nomas objektu – Inga Romaško, tālr. 26451501, e-pasts romasko@talsi.lv

 

Saistītās ziņas