NVA aicinājums darba devējiem

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai ESF projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 pasākumā “Pasākums noteiktām personu grupām”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.

ES līdzfinansētā projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanā var iesaistīties:

• komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),

• pašnodarbinātās personas,

• biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas) un veidot darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem.

Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no NVA saņems šādu finansiālu atbalstu:

• dotāciju darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, taču dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

• dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

• ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas nodarbinās bezdarbniekus tādās profesijās kā asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs vai speciālais pedagogs, kā arī ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti, NVA segs arī ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas.

Subsidētajās darba vietās nodarbinās bezdarbniekus, kuri bijuši bez darba vismaz gadu, kā arī bezdarbniekus, kuru vecums ir virs 55 gadiem.

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei?

1. solis:

NVA mājaslapā jāatver pieteikuma forma.

2. solis:

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

3. solis:

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam subsidēto darba vietu izveidi. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņo darba devējam un pozitīvas atbildes gadījumā aicina slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi.

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA Talsu filiālē K. Valdemāra ielā 2a, Talsos vai sazinoties ar pasākuma koordinējošo eksperti Lindu Zemīti pa tel. 25685273, 63291709 vai e-pastā: linda.zemite@nva.gov.lv.

Saistītās ziņas