Piesakies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektam!

Līdz 1. maijam Talsu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties Talsu novada pašvaldības organizētajā projektu konkursā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanā.

Konkursā var pretendēt tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 m2 vai vienāda vai lielāka par 500 m2.

 Kopējais pieejamais finansējuma apjoms: 24 000 eiro = 12 000 eiro Talsu novada pilsētu iedzīvotājiem + 12 000 eiro Talsu novada pagastu iedzīvotājiem.

Pašvaldības finansiālais atbalsts: līdz 50% apmērā no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk par 4000 eiro.

Iespējams izbūvēt vai uzlabot: bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumus, inženiertehniskās komunikācijas (piemēram, apgaismojumu lietus ūdens novadīšanas sistēmu), arhitektūras mazās formas, jaunus vai esošos apstādījumus.

Kas var pieteikties: apsaimniekotāji, dzīvokļu īpašnieku dibinātas biedrības un dzīvokļu īpašnieku kopības, kas pieņēmušas lēmumu par mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.

Obligāti jāiesniedz: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija; iesniedzēja apliecinājums par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas nodokļu maksājumu un citu noteikto maksājumu parādu neesamību, mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija, kur atbalstīta iesniegtā projekta īstenošana, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts, tehniskā skice vai shēma; līguma, uz kura pamata izstrādāts piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts, tehniskā skice vai shēma; plānoto izmaksu aprēķins; ja nepieciešams, arī līgums, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu un par tā kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu; zemesgabala, kas nav projekta iesniedzēja īpašumā, īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai.

Ja rodas jautājumi: vērsieties pie apsaimniekotāja (SIA “Talsu namsaimnieks” speciālisti: namu pārvaldnieks Guntis Eizenbergs (tālrunis 25430273), dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Jānis Svarinskis (tālrunis 26364256) un dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste Sigita Mazzariņa (tālrunis 22006807). Detalizētāka informācija un ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv .

Saistītās ziņas