Informācija no novada

Pamatojoties uz Talsu novada Domes lēmumu ir uzsākta jauna Talsu novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Informācija par izstrādes uzsākšanu ir bijusi gan Talsu Vēstīs, gan Novada ziņās, gan Talsu mājas lapā.

Iedzīvotājiem piedāvājam veidlapu „Par priekšlikumiem Talsu novada teritorijas plānojuma izstrādē”, kuru aizpildītu var iesniegt gan pārvaldē, gan arī Talsu novadā. Veidlapas var saņemt pārvaldēs, novadā vai izprintēt.

Cienījamie Stendes iedzīvotāji gaidām arī jūsu priekšlikumus!

Sīkāka informācija sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Andu Felšu, T.63237581, 26460858 vai pa e-pastu anda.felša@talsi.lv

 

Talsu novada pašvaldībai

Vārds, uzvārds/Nosaukums_____________________________________

Personas kods/Reģistrācijas Nr.___________________________________

Korespondences adrese__________________________________________

Tālr.Nr.___________________

 

IESNIEGUMS

Par priekšlikumu Talsu novada teritorijas plānojuma izstrādē

201___.gada ___.___________________

Esošā situācija ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priekšlikums_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pielikums________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Paraksts________________________________